Verkiezingen 2014

Gelet op de specifieke omstandigheden waarin we vandaag verkeren, nl. sociaal moeilijke tijden, een economische crisis en een nakende finalisering van de Interne Staatshervorming, is een krachtdadig beleid nodig op het provinciale niveau. Daarom zijn CD&V, Sp.a en Open Vld overeengekomen om samen een meerderheid in de provincieraad en een deputatie te vormen in de provincie Oost-Vlaanderen voor de legislatuur 2013–2018. De betrokken partijen hebben goede ervaringen met het samenwerken in de vorige legislatuur. Bovendien hebben ze samen een werkbare meerderheid van 39 zetels op 72.
 
Ze zijn het er over eens dat de Provincie over een voldoende ruimtelijke omvang beschikt om een afgestemd beleid op maat te kunnen voeren zowel voor de kleinere als de grotere gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen. Zij respecteren de autonomie van de gemeenten en willen dat ook in hun beleid tot uiting brengen.
 
Ze stellen vast dat het maatschappelijk middenveld, gaande van de economische tot de sociaalculturele sector, zich om verschillende redenen meer en meer op provinciaal niveau organiseert en willen met dat maatschappelijk middenveld goed samenwerken. Als openbaar bestuur wil de provincie voor die organisaties een bereikbaar aanspreekpunt vormen.
 
Zij gaan ervan uit dat het provinciaal bestuursniveau een democratisch verkozen niveau is dat vlot kan inspelen op maatschappelijke tendensen en evoluties en waarbij de provinciale verkozenen publiek verantwoording verschuldigd zijn tegenover de burgers. Een verkozen bestuur moet ook over eigen financiële middelen kunnen beschikken om een eigen beleid te kunnen voeren. Dat beleid heeft principieel een opentaakstelling maar dat belet niet dat prioriteiten en afspraken met zowel het maatschappelijk middenveld als met Vlaanderen, steden en gemeenten hun weerslag kunnen vinden in convenanten en afspraken.
 
De drie betrokken partijen vormen samen de meerderheid in de provincieraad. Met respect voor de verkiezingsuitslag zullen de mandaten op het provinciale vlak met betrekking tot de uitvoerende en vertegenwoordigende functies toegewezen worden, conform de door de drie partijen behaalde verkiezingsuitslag. De oppositie zal op een correcte manier bij het beleid betrokken worden en de mandaten toebedeeld krijgen die haar toekomen conform de cultuurpactwetgeving en het provinciedecreet.
 
De eerste opties worden vandaag reeds genomen. In het kader van de BBC en rekening gehouden met de Interne Staatshervorming worden definitieve stappen gezet in een beleidsverklaring 2014–2019. De provincie Oost-Vlaanderen is mee verantwoordelijk voor de uitbouw van onze provincie.
Daartoe:

  • levert ze rechtsreeks diensten aan de burger (overheid-burger)
  • gaat ze het partnerschap en samenwerking aan met de gemeenten (overheid-overheid)
  • werkt ze samen met andere actoren (instellingen, middenveld, ...) (overheid-organisaties)

De manier waarop we ons beleid gestalte willen geven, de rode draad doorheen ons takenpakket is:

  • innoverend
  • duurzaam
  • zichtbaar
  • eigentijds
  • efficiënt

In bijlage kunt u het volledige verkiezingsprogramma terugvinden.